www.aquabellas.sk

Aktualizácia pre rok 2017:
Nakoľko sme počas roku 2016 nestihli zabezpečiť nutnú dokumentáciu potrebnú pre prijímanie 2% z dane, naša organizácia nie je oprávnená v roku 2017 prijať uvedený príspevok. Za Váš úmysel Vám ale ďakujeme veľmi pekne!   

Vážení darcovia,

ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej neziskovej organizácii Synchronizované plávanie Malacky n.o.

Dňa 15.12.2015 sme si ako prijímateľ splnili svoju povinnosť podľa ustanovenia § 50 zákona Č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonali registráciu zákonom ustanovených údajov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb na rok 2016 (potvrdenie je uvedené na konci tejto podstránky).

Tento rok sme sa rozhodli, že všetky peňažné prostriedky, ktoré budú poukázané ako 2% z dane na rok 2016 našej organizácii, budú použité výlučne na nákup aparatúry zabezpečujúcej ozvučenie priestorov plavárne a bazéna.

Uvedená aparatúra je pre nás významná z dôvodu, že vďaka nej je možný nácvik choreografie voľných zostáv. Ozvučenie bazéna zabezpečuje, že hudbu je možné počuť aj pod vodou.

Ak ste sa rozhodli, že podporíte náš zámer, vyjadrujeme Vám našu srdečnú vďaku.

Súčasne zverejňujeme základné údaje o našej neziskovej organizácii:

Číslo registrácie NCRpo: 13441/2015

Názov organizácie: Synchronizované plávanie Malacky n.o. angl. náz. Synchronized Swimming Malacky n.o.

Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 45743711

SID:

Sídlo organizácie
- Ulica: Svetlá 7
- Mesto: Bratislava
- PSČ: 811 02
- Okres: Bratislava I
- Štát: Slovenská republika

IBAN: SK7711000000002948458357

Názov banky: Tatra banka, a.s.


I.
ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň;

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane;
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €;

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali;

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016;

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie;

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať;
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016;

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ;

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti;

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


II.
PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015:

Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2016. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.


III.
FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane,minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €;

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €;

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali;

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali;

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov;

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti;
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2015. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava
Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu
Zdroj: rozhodni.skIV.
TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (NOVÉ, zatiaľ NEeditovateľné PDF), alebo Vyhlasenie_FO_2015_verzia1 aPotvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015 (editovateľné DOC)
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)
PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)
Zdroj: rozhodni.skĊ
Katarína Rusňáková,
18. 1. 2016, 2:18