Všeobecné podmienky poskytovania služieb


Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné podmienky poskytovania všeobecnepropešných služieb (ďalej ako „VP“) sú platné pre všetky kurzy organizované a poskytované organizáciou Synchronizované plávanie Malacky n.o., so sídlom Svetlá 7, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 45743711 zapísanou v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod registračným číslom: OVVS-64624/441/2014-NO vedeným Okresným úradom Bratislava, konajúcou prostredníctvom Kataríny Spiessovej, riaditeľa (ďalej ako „SYNCHRO Malacky“ alebo „Poskytovateľ“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o poskytovaní všeobecneprospešných služieb (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu (ďalej ako „Prijímateľ“ alebo „rodič“) berie na vedomie skutočnosť, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na zmluvnom základe. V prípade kedy dochádza k spracúvaniu osobných údajov zverenkyne pre účel poskytovania informácii o jej športových výsledkoch a informácii s tým súvisiacich postredníctvom webového sídla SYNCHRO Malacky www.aQuabellas.sk v rozsahu meno, priezvisko, ročník narodenia, fotografia, video záznam so súťaže alebo tréningu, údaj o športovom výkone, postupuje Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných v znení neskorších predpisov.

1.3 Prijímateľ zodpovedá za poskytovanie pravdivých, správnych a aktuálnych osobných údajov v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok II
Účastníci zmluvného vzťahu

2.1 Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
Poskytovateľ
a
Prijímateľ,
osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila (ďalej tiež „zverenkyňa“ alebo „dieťa“)

Článok III
Vznik zmluvného vzťahu

3.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzniká uzavretím Zmluvy a riadi sa ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb., príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, týmito VP a zmluvnými dojednaniami.

3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

Článok IV
Rozsah poskytovaných služieb

4.1 Športový kurz synchronizovaného plávania (ďalej ako „Tréning“) je organizovaný pravidelne a opakovane podľa zverejneného harmonogramu na webovom sídle Poskytovateľa (ďalej len „aQuabelas.sk“).

4.2 Skladba a početnosť tréningov je stanovená primerane s dôrazom na vek zverenkyne.

4.3 Tréningy sa členia na pohybové aktivity uskutočňované v bazéne (ďalej tiež ako „tréning vo vode“) a v priestoroch telocvične a exteriéru ( tiež ako „suchý tréning“).

4.4 Tréningy vo vode sú zamerané na techniku plávania (polohové plávanie), techniku synchronizovaného plávania, povinné figúry FINA a plávanie voľných zostáv.

4.5 Tréningy na suchu sú zamerané na kondičnú prípravu, technickú prípravu, balet a gymnastiku, precvičovanie voľných zostáv, beh a posilňovanie, prípadne doplnkové aktivity ako dramatický krúžok, brušné tance, figurálne kreslenie, konverzácia v cudzom jazyku a pod.

4.6 Tréningy prebiehajú počas celej sezóny. Sezóna začína v septembri a končí v mesiaci jún.

Článok V
Pravidlá tréningového procesu

5.1 Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinní rešpektovať a riadiť sa inštrukciami a zverejneným poriadkom prevádzkovateľa, v ktorého priestoroch sa tréning uskutočňuje.

5.2 Počas tréningov je povolená výlučne účasť zverenkyne, pre ktorú sa tréning organizuje ak nebolo dohodnuté inak.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje min. 1x ročne, spravidla na konci sezóny (t.j. na konci školského roku) usporiadať pre rodičov tréning, počas ktorého bude možné vidieť pokroky zverenkyne.

5.4 Osoba, ktorá prinesie maloletú zverenkyňu na tréning, je povinná odovzdať ju trénerovi 10 min. pred začatím tréningu ak nebolo dohodnuté inak. Ak sa napr. tréning začína o 17:00, tréner prevezme deti o 16:50.

5.5 Osoba, ktorá je oprávnená vyzdvihnúť dieťa z tréningu sa zaväzuje spraviť tak vždy v čase konca tréningu.

5.6 Pokiaľ existujú prekážky, pre ktoré sa dieťa nemôže krátkodobo alebo dlhodobo tréningov zúčastňovať, rodič sa zaväzuje vždy písomne (e-mailom alebo sms správou) informovať o tejto skutočnosti trénerov Poskytovateľa.

Článok VI
Úhrada členského príspevku

6.1 Členský príspevok sa uhrádza vo výške, v rozsahu a podľa splatnosti ustanovenej v Zmluve alebo jej dodatku, a to výlučne vkladom alebo prevodom na uvedený bankový účet Poskytovateľa.

6.2 V prípade nedodržania splatnosti si Poskytovateľ prostredníctvom trénera vyhradzuje právo nezapojiť zverenkyňu do tréningového procesu.

6.3 Pokiaľ sa Prijímateľ rozhodne odstúpiť od Zmluvy, nie je povinný uhradiť členský príspevok, ktorý by inak mal povinnosť uhradiť, a to odo dňa doručenia písomného oznámenia. (Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy napr. 10.11. a splatnosť ešte neuhradeného členského príspevku bola 1.11., má sa za to, že nie je potrebné uhrádzať nesplatený členský príspevok ani jeho alikvotnú časť. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Prijímateľa počas uhradeného obdobia, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť ani jeho časť.)

6.4 Uhradený členský príspevok je možné vrátiť len v prípade, ak sa zverenkyňa dlhodobo nemohla zúčastňovať tréningov pre závažné a preukázateľné dôvody alebo ak nebolo dohodnuté inak.

6.5 Členský príspevok nepokrýva náklady na plavecké pomôcky, registráciu zverenkyne za členku Slovenskej plaveckej federácie, náklady za štartovné, cestovné, stravu, ubytovanie či účasť na súťaži pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne inak.

6.6 Členský príspevok pokrýva náklady na prenájom bazénov, telocviční, registráciu klubu na SPF, cestovných náhrad trénerov, členov správnej rady, revízora a riaditeľa ak je to potrebné, správnych a iných poplatkov, prevádzkových a iných nákladov, odmien trénerov a iných osôb potrebných pre zabezpečenie riadneho a správneho fungovania organizácie, ale tiež náklady spojené s administratívnym a technickým zabezpečením organizácie a klubu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky oznámenia a žiadosti sa podávajú písomne a doručujú sa poštou. Tieto písomnosti sú účinné momentom ich doručenia.

7.2 V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, prípadného rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna Zmluva, potom zákon, a následne VP.

7.3 Tieto VP boli schválené správnou radou Poskytovateľa a sú platné a účinné od 15.05.2015.

V Bratislave, dňa 15.05.2015

Bc. Patrik Palkovič, predseda správnej rady
Mgr. Zuzana Spiessová, člen správnej rady
Mgr. Veronika Palkovičová, člen správnej rady