Zásady ochrany súkromia


www.aQuabellas.sk

Osobné údaje v poskytnutom rozsahu, ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu poskytované webovému portálu www.aquabellas.sk budú použité prevádzkovateľom Synchronizované plávanie Malacky n.o. so sídlom Svetlá 7, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, zapísaného v Registri neziskových organizácií vedeného Okresným úradom Bratislava, IČO: 45743711 (ďalej len „prevádzkovateľ“) výhradne len pre účel a na dobu, ku ktorému užívateľ ako dotknutá osoba dal súhlas.

Pri používaní týchto stránok, môže užívateľ dobrovoľne podať prevádzkovateľovi informácie e-mailom, vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie budú spracúvať len oprávnené osoby, ktoré boli poučené prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak užívateľ využije odkazy na webové servery tretích strán, opustí tým stránky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zásady ochrany súkromia na webových stránkach tretích strán a nenesie zodpovednosť za poskytnuté osobné údaje užívateľom ani za ich obsah. Externé stránky nemusia byt validné v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje nie len právo na zmenu obsahu a štruktúry webových stránok, ale aj právo na aktualizáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

Napriek pravidelnej údržbe, úprave a kontrole webového sídla, prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú aktuálnosť, presnosť a správnosť jeho obsahu.

Použitie informácií z týchto stránok na študijné účely a pre vlastnú potrebu je povolené. Publikácia obsahu stránok v printových a neprintových médiách je povolená iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa a s uvedením zdroja informácií.

© Synchronizované plávanie Malacky n.o., SK - 81102 Bratislava - Staré Mesto, Svetlá 7

Všetky práva sú vyhradené.